02 ธันวาคม 2552

บริการจัดกรุ๊ปสัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน

เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล พร้อมทีมงานทุกคนล้วนมีประสบการณ์และมีความรักในอาชีพการทำทัวร์มาอย่างยาวนาน การจัดท่องเที่ยวในชิงวิชาการ/ ประชุม/สัมมนา และศึกษาดูงาน ก็ยังเป็นงานถนัดอีกทางหนึ่งของเรา ซึ่งทุกๆหน่วยงาน หรือองค์กรก็คงจะให้ความสำคัญในการ ประชุม สัมมนา รวมถึง การศึกษา ดูงาน ของหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในแนวทางเดียวกัน คือ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ ให้กับหน่วยงานและองค์กรให้มากยิ่งขึ้น
2. ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้
4. สร้างความรักและความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานให้มากยิ่งขึ้น
5. ทำให้เกิด ความรักในหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อพัฒนาและนำไปสู่ความสำเร็จแก่หน่วยงานและองค์กรนั้นๆ

กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนา และวัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามรถและประสบการณ์ให้สูงยิ่งขึ้น
2. เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. เพื่อการตัดสินใจหรือการกำหนดนโยบาย
4. เพื่อละลายหรือฟอกพฤติกรรมที่ติดเกาะอย่างเหนียวแน่นให้ลดน้อยลง
5. เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง

องค์ประกอบของการสัมมนา
1. องค์ประกอบทางด้านเนื้อหา
1.1 จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา
1.2 หัวข้อให้ความรู้ซึ่งอาจจัดในรูปการบรรยายหรืออภิปราย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟังสัมมนาได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
1.3 หัวข้อสัมมนา
1.4 กำหนดการสัมมนา
1.5 ผลที่ได้จาการสัมมนา
2. องค์ประกอบทางด้านบุคลากร
2.1 คณะกรรมการเตรียมการสัมมนา
2.2 คณะกรรมการจัดการสัมมนา
2.3 วิทยากร
2.4 สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนา
2.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล

3. องค์ประกอบทางด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ

4. องค์ประกอบทางด้านเวลา เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น